تمرین مقاومتی همراه با ویتامینD با پوشش کیتوزان بر بیان ژن هایSemaphorine-a3 وNLRP-1 پیوستگاه عصبی عضله چهار سر ران رت های یائسه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فرآیند یایسگی باعث انحطاط نورون های عصب حرکتی تارهای تند انقباض می شود. اما اثر تمرین مقاومتی همراه با مکمل ویتامینD ترکیبی بر مهار ژن های موثر درآتروفی به خوبی مشخص نیست. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی همراه با ویتامینD با پوشش کیتوزان بر بیان ژن های Semaphorine-a3 وNLRP-1 پیوستگاه عصبی عضله چهار سر ران رتهای یایسه بود.

روش بررسی

در یک کارآزمایی پیش بالینی، 42 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار 8 تا 12 هفته ای، با میانگین وزن 230 تا 260 گرم، به طور تصادفی به 6 گروه 7 تایی: کنترل سالم (NC)، کنترل یایسه (OC)، استروژن (E)، تمرین مقاومتی (RT)، ویتامینD با کیتوزان(Vit D+Ca+2)، تمرین مقاومتی+ ویتامینD با کیتوزان(Ca+2+RT+Vit D) تقسیم شدند. پس از اوارکتومی، گروه تمرین مقاومتی 5 روز در هفته به مدت 8 هفته تمرین خود را انجام دادند. ویتامین D با کیتوزان در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم قبل از تمرین گاواژ شد. جهت تعیین بیان ژن های Semaphorin-a3 و NLRP-1 خارج شد.

یافته ها

بیان ژنSemaphorine-a3 در گروه تمرین مقاومتی+ ویتامینD با کیتوزان نسبت به گروه کنترل یایسه(001/0P=) و گروه تمرین (002/0P=)کاهش معناداری داشت. بیان ژن NLRP-1 در گروه تمرین مقاومتی+ ویتامینD با کیتوزان نسبت به گروه تمرین کاهش معناداری داشت (043/0P=).

نتیجه گیری

تمرین مقاومتی باعث کاهش بیان ژن هایSemaphorine-a3 وNLRP-1 شد و ویتامینD با پوشش کیتوزان اثر تمرین مقاومتی را بر کاهش بیان ژن NLRP-1 افزایش داده و احتمالا می تواند عملکرد عصبی- عضلانی را در افراد یایسه بهبود دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!