مدلهای غیر خطی، تحولی در بهینه یابی جعبه های سیاه در رابطه بین شیوه های منابع انسانی و عملکرد سازمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
چالش اخیر سازمانها در محیطهای کاری جدید، تمرکز برروی بهره وری شیوه های کاری در سازمان است. ازآنجاییکه کارکنان بعنوان اصلی ترین منبع نامشهود سازمان تلقی میشوند، توجه به استفاده بهینه از شیوه های نوین منابع انسانی، میتواند ریسک پاسخ به محرکهای بیرونی را بکاهد، لذا بکارگیری روشی تحولگرا در شناسایی آرایه بهینه از ابعاد شیوه بکار رفته، تحت عنوان جعبه های سیاه می تواند ضمن رسیدن به تناسب درونی اجزای سیستم، بهره وری نیروی انسانی را در تحقق اهداف و ارتقاء عملکرد سازمان تضمین کند. در پژوهش حاضر سعی شده با روشی مبتنی بر مدلسازی غیر خطی، امکان بهینه یابی آرایه ای از مولفه ها بومی و ابعادشان تحت عنوان جعبه های سیاه بین شیوه کار تیمی و عملکرد سازمان، با توجه به دو عامل کفایت و پیچیدگی را فراهم کند.با سنجش نظربیش از 80 کارشناس منابع انسانی، از بین 16383 ترکیب، آرایه بهینه با موثر ترین نقش بترتیب از مولفه های وجدان کاری، روحیه تعاون وسازگاری اجتماعی وتوانمندسازی دررابطه بین شیوه کار تیمی وعملکرد سازمانهای مورد مطالعه، معرفی شد. با بررسی شاخص آماره ترکیبی خطای ایده آل، حذف ابعاد "روابط گروهی واجتماعی"و"کنترل تصمیمات سازمان" بترتیب از دو مولفه اخیر را می توان ، عامل بهینگی آرایه دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554054 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!