مدیریت مالی عمومی: ارزیابی و رتبه بندی محرک ها، عوامل موثر و پیامدها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

تطبیق نظام مدیریت مالی بخش عمومی و ارتقای کارایی موجب شده است تا انگیزه ای درزمینه اصلاح نظام مدیریت مالی بخش عمومی ایجاد شود.

روش

کمی به روش پیمایشی از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. نمونه آماری تحقیق شامل 165 نفر از ذی حسابان و مدیران امور مالی، مدیران بودجه، کارشناسان خبره امور مالی، مدرسین دانشگاه، در بخش تجزیه وتحلیل داده ها، رتبه بندی با استفاده از میزان اهمیت عوامل و برازش الگو یا استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد.

یافته ها

رتبه پیشرفت در فناوری های نوین در شرایط علی، تمرکززدایی و افزایش انعطاف پذیری در شرایط زمینه ای، ارزش های فرهنگی در مداخله گرها، اصلاح نظام مالیاتی در راهبردها و افزایش رفاه اجتماعی.

نتیجه گیری

 ارزیابی و رتبه بندی مدیریت مالی عمومی نوین در ایران، مشخص شد که الگو مدیریت مالی عمومی نوین دارای شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها است که هرکدام به ترتیب رتبه بندی دارای موارد فناوری های نوین، افزایش انتظارات شهروندان، افزایش فساد و فقر، محدودیت شدید منابع مالی کشور و الزامات قانونی و بین المللی و رقابت منطقه ای؛ تمرکززدایی و افزایش انعطاف پذیری، اصلاح انگیزش و مشوق ها و تعهد مدیران، اصلاح شیوه ی آموزش و مشاوره، ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات، توسعه منابع انسانی و تجهیزات و فناوری و قوانین و مقررات و رویه ها؛ ارزش های فرهنگی، رهبری و مدیریت و دخالت سیاستمداران و سیاسی کردن؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام حسابرسی و کنترل داخلی، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح رویکردهای اندازه گیری عملکرد، اصلاح نظام قیمت گذاری خدمات و تفکیک سیاست گذاری و اجرا و توسعه نظام گردش مالی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554056 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!