حباب انتظارات عقلایی قیمت مسکن در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آنجا که بخش مسکن ارتباط  زیادی با سایر بخش های اقتصادی دارد نوسان های قیمت این  دارایی می تواند هزینه های گزافی درپی داشته باشد؛ هم چنین تشخیص این که افزایش قیمت ها ریشه در شرایط بنیادی اقتصاد دارد و یا تنها ناشی از حباب است، می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست های متفاوتی بشود؛ بنابراین موضوع کشف حباب های قیمتی مسکن می تواند به عنوان یک  سیستم هشداردهنده اولیه جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر، فرضیه وجود حباب در بازار مسکن ایران در طول سال های  (98-1385)را با استفاده از مدل بلانچارد و واتسون مورد آزمون قرار می دهد. براساس تیوری، احتمال وقوع بازدهی منفی قیمت سهام در شرایط وجود حباب، کاهش می یابد؛ همچنین تابع مخاطره ازطریق رگرسیون لجستیک برآورد شده است و یافته های حاصل از آن وجود حباب در بازار مسکن در دوره زمانی مورد بررسی را در استان های ایران تایید می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
103 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!