تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه بر درآمد سرانه: با و بدون درنظر گرفتن مساله درونزایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

براساس ادبیات نظری، رویکردهای گوناگون و گاه متباینی درباره نحوه اثرگذاری اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین، نظر به اهمیت موضوع برای سیاست گذاری های اقتصادی، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه بازه زمانی 2005 تا 2017میلادی را با استفاده از روش داده های تابلویی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای پانلی (G2SLS) در دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج برآورد با رویکرد دادهای تابلویی در هردو گروه کشورها، حجم اقتصاد سایه تاثیر منفی بر درآمد سرانه داشت. همچنین، تاثیرات اقتصاد سایه بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته به مراتب از کشورهای درحال توسعه بیشتر بود که در تناقض با مبانی نظری به نظر آمد. نتایج حاصل از تخمین مدل با فرض درونزایی اقتصاد سایه،  این تاثیرات برای کشورهای درحال توسعه منفی و معنی دار شد؛ اما برای کشورهای توسعه یافته تاثیرات از معنی داری لازم برخوردار نبود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
173 تا 205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!