تاثیر تمرین تناوبی سرعتی با تکرارهای کوتاه بر عامل نورون زایی مشتق شده از مغز در هیپوکامپ، یادگیری و حافظه فضایی موش های صحرایی بالغ ویستار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

ممکن است شدت های مختلف ورزش، تاثیر متفاوتی بر سطح عامل نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF) داشته باشند؛ بنابراین هدف این پژوهش، مشخص کردن اثر تمرین تناوبی سرعتی با تکرارهای کوتاه بر سطح BDNF هیپوکامپ، یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرای بالغ بود.

مواد و روش ها

 در این راستا شانزده سر موش صحرایی نژاد ویستار تصادفی به دو گروه کنترل (8=n،CO) و تمرین SIT (8=n،EX) تقسیم شدند. تمرین به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه، با 9-4 تکرار 10ثانیه ای و استراحت 1دقیقه ای انجام شد. در پایان، یادگیری و حافظه حیوانات با دو روش آزمون ماز Y و شاتل باکس ارزیابی شد. 48 ساعت پس از آزمون، موش ها بیهوش شدند و بافت هیپوکامپ جدا و سطح BDNF آن در هموژن بافت هیپوکامپ سنجیده شد. روش آماری تی مستقل برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آلفای 05/0 به کار رفت.

نتایج

تحلیل آماری داده ها نشان داد که میزان BDNF هیپوکامپ EX به طور معنی داری نسبت به CO بالاتر است (0/001>P)؛ درحالی که بین دو گروه از نظر نتایج آزمون های رفتاری ماز Y و شاتل باکس تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<P).

نتیجه گیری

 با توجه به یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد SIT با صرف زمان بسیار کمتر (40-30 دقیقه در هفته) نسبت به سایر پروتکل های تمرینی می تواند به افزایش میزان BDNF بافت هیپوکامپ در موش صحرایی کمک کند؛ اما بر یادگیری و حافظه تاثیر مثبت یا منفی ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
761 تا 769
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!