روانسنجی پرسشنامه در تدوین الگوی علیتی تصادفات جاده ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تصادف، یکی از فراگیرترین مشکلات در زمینه سلامت در جهان است. مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی علیتی در ایجاد تصادفات جاده ای در استان گیلان انجام شد.

مواد و روش ها

 مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی و توصیفی - تحلیلی است که در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول با جستجو در منابع و خبرگان اقدام به تدوین پرسشنامه گردید. سپس مولفه های مهم و ابعاد موردنظر در الگوی مفهومی اولیه شناسایی شد و پرسشنامه اولیه تدوین گردید و برای تایید به نظر خبرگان رسید. سپس پرسشنامه نهایی محقق گشت و در مقیاس لیکرت استخراج شد. روایی محتوایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز محاسبه شد و جهت تکمیل پرسشگری، با 670 نفر از رانندگان به صورت حضوری و تلفنی مصاحبه به عمل آمد. داده ها وارد نرم افزار SPSS و PLS شدند و با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، الگوی نهایی استخراج شد.

نتایج

مدل با شش عامل انسانی، موانع دید، علت تامه، علت فضایی، نوع برخورد و نقص موثر راه ارایه شد که می توانند 64/406 درصد واریانس متغیر علت تصادفات جاده ای را در برگیرند. الگوی پیشنهادی بیشترین تاثیر را از مولفه انسانی (774/0) و کمترین تاثیر را از نقص راه (0/03-) می گیرد.

نتیجه گیری

 براساس نتایج حاصل از مطالعه؛ عوامل انسانی، خودرو و راه در وقوع تصادفات جاده ای نقش بسزایی دارند و با شناخت این عوامل، مدیران قادر می شوند تا اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش تصادفات انجام دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
847 تا 858
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!