تعامل باکتری های Bacillus subtilis، B. cereus و Pseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد مدلCaenorhabditis elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق تعامل باکتری‌های Bacillus subtilis، B. cereus وPseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد باکتری‌خوار Caenorhabditis elegansدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. امکان زنده‌مانی و تکثیر C. elegans روی پرگنه باکتری‌های مذکور، امکان جذب و تغذیه C. elegans از باکتری‌ها، و نیز اثر ترکیبات فرار و آنتی بیوتیک‌های تولیدی باکتری‌ها بر C. elegans بررسی شد. کارایی این باکتری‌ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica با ارزیابی شاخص‌های تعداد گال و توده تخم در هر گیاه، قطر گال در هر گیاه و تعداد تخم در هر توده تخم بررسی شد و موثرترین باکتری جهت القا سیستم دفاعی گیاه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که نماتد C. elegans قادر به زنده‌مانی و تکثیر بر روی پرگنه باکتری‌های B. cereus و P. fluorescens CHA0 نمی‌باشد. اگرچه نماتد C. elegans در شرایط عادی از B. cereus تغذیه نمی‌کند ولی در شرایط گرسنگی از آن تغذیه کرده ولی در نهایت منجر به مرگ نماتد گردید. گازهای فرار و آنتی بیوتیک‌های B.cereus و P. fluorescens CHA0 پس از یک یا دو روز موجب مرگ و میر 100% لاروهای C. elegans شدند. تمامی باکتری‌های مذکور موجب کاهش معنی‌دار (0.05>p) شاخص‌های مربوط به بیماری‌زایی نماتد M. javanica شدند و بیشترین اثر کنترل کنندگی با استفاده از P. fluorescens CHA0 به دست آمد. بررسی‌های بیوشیمیایی نشان داد که استفاده از باکتری مذکور و نیز آلودگی گیاه به نماتد M. javanica موجب افزایش معنی‌دار (0.05>p) آنزیم کاتالاز در گیاه می‌گردد. بر این اساس، پیشنهاد می-شود که باکتری‌های مذکور پتانسیل بالایی در کنترل بیولوژیک نماتدهای مولد گره ریشه دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554546 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!