اثر ویناس بر پارامترهای رشد رویشی نشاء گیاه خیار (.Cucumis sativus L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمایش حاضر با هدف بررسی استفاده از ویناس به صورت کود آبیاری بر صفات رشدی گیاه خیار (Cucumis sativus L.) در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل استفاده از ویناس رقیق شده، محلول غذایی هوگلند، ترکیب کود هوگلند و ویناس رقیق شده در غلظت کامل و ترکیب محلول غذایی هوگلند و ویناس رقیق شده در غلظت نصف بود. نتایج نشان داد استفاده از ویناس به تنهایی به عنوان کود آلی در گیاه خیار در مقایسه با محلول غذایی هوگلند منجر به کاهش صفات رشدی همچون تعداد برگ (14درصد)، وزن خشک برگ (34درصد)، شاخص کلروفیل (47درصد)، کلروفیل a (26درصد)، کلروفیل کل (21درصد) و کاروتنویید (41درصد) در گیاه گردید. استفاده از ویناس به همراه محلول غذایی هوگلند توانست صفات رشدی گیاه همچون وزن تر برگ (08/4 گرم)، وزن خشک برگ (31/0 گرم)، سطح برگ (21/29 سانتی مترمکعب) و میزان کلروفیل کل (49/0میلی گرم بر گرم وزن تر) را بهبود بخشد. این نکته قابل ذکر است که تفاوت معنی داری بین تیمار استفاده از محلول غذایی هوگلند به تنهایی و تیمار ترکیب محلول غذایی هوگلند با ویناس مشاهده نشد. لذا به منظور کاهش هزینه های تولید، کود ترکیبی محلول غذایی هوگلند به همراه ویناس قابلیت جایگزینی با محلول غذایی هوگلند را خواهد داشت. به طور کلی استفاده از ویناس در ترکیب با محلول غذایی هوگلند به عنوان کود آلی، در مرحله رشد رویشی در گیاه خیار توصیه می شود؛ در مقابل با توجه به نتایج مشخص گردید که استفاده از ویناس به تنهایی به عنوان کود آلی در این گیاه قابل توصیه و مصرف نمی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554636 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!