اثر مکمل غذایی بوتیرات سدیم بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و پاسخ به تنش تراکم فیل ماهی جوان (Huso huso)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی پاسخ فیزیولوژیکی فیل ماهیان جوان به سطوح مختلف بوتیرات سدیم در جیره غذایی انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد 360 قطعه فیل ماهی جوان با میانگین وزنی 56/0 ± 15 گرم با 6 جیره آزمایشی حاوی 0، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 درصد بوتیرات سدیم به مدت 8 هفته تغذیه شدند. فیل ماهیان مورد مطالعه به طور تصادفی به 18 حوضچه آزمایشی به حجم 2/3 مترمکعب (3200 لیتر) و حجم آبگیری 1 مترمکعب (1000 لیتر) انتقال داده شدند (هر حوضچه 20 قطعه ماهی) و روزانه 6 بار با جیره های آزمایشی در حد سیری تغذیه شدند. تعداد گلبول های قرمز خون (RBC) و شاخص های MCV، MCH و MCHC در تیمار 3/0 درصد از سایر تیمارها به طور معنی داری بیشتر بود (05/0<p). تعداد گلبول های سفید خون (WBC) و مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با 3/0 درصد بوتیرات سدیم، بیشتر از سایر تیمارها بود، اگرچه تفاوت معنی داری با تیمار 4/0 و گروه شاهد نداشت (05/0 <p). فعالیت لیزوزیم و میزان IgM در تیمار 3/0 درصد به طور معنی داری از سایر تیمارها بالاتر بود (05/0 >p). میزان کورتیزول و گلوکز در فیل ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 3/0 درصد بوتیرات سدیم پس از تنش تراکم حاد نسبت به گروه های دیگر به میزان کمتری افزایش یافت و اختلاف معنی دار بین تیمارها مشاهده شد (05/0>p). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان می دهد که گنجاندن 3/0 درصد بوتیرات سدیم در جیره غذایی فیل ماهیان جوان، می تواند به سلامت ماهیان، بهبود پاسخ ایمنی ذاتی و مقاومت در برابر تنش های تراکم کمک کند,

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556089 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!