راهبردهای فقهی مقابله با تهدیدات سخت علیه امنیت ملی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در مقطعی که چالش امنیت، ام المسایل جهان اسلام است، این پژوهش در پی بهره گیری از ظرفیت عمیق و گسترده علم فقه در تبیین راه کارهای تامین امنیت ملی و پویشی برای رفع یکی از نیازها و مطالبات مبرم ملت های اسلامی است. مقاله حاضر، با تکیه بر روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به مواجهه با تهدیدات سخت و امنیت ملی را واکاوی کرده است. در این بررسی ابتدا رویکردهای ناظر به تامین امنیت در مکاتب مختلف را امعان نظر قرار دادیم نظیر؛ واقع گرایی یا ریالیسم (برپایه قدرت و نیروی نظامی)، لیبرالیسم کلاسیک (برمحور نظامات و رژیم های حقوقی)، مکتب کپنهاگ (بر محور دولت) رویکرد سازه انگاری (بر محور هویت و فرایندهای درونی جامعه).سپس با بیان پاره ای تناقضات و بن بست های تیوریک و عملی این رویکردها، راهبرد برآمده فقهی را که پایه های امنیت ملی را بر شالوده ارزش ها و باورهای اعتقادی آحاد امت اسلامی قرار دارد، تبیین کردیم. گزاره های برگرفته از آرا و اندیشه فقها را در دو حوزه؛ تهدیدات سخت (بغی و براندازی، دارالحرب، محاربه و تروریسم) و عناصر مولد و مقوم امنیت (جهاد، قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ «بیضه اسلام»، مرابطه، اصل دفاع مشروع و مقابله به مثل، نهاد ولایت فقیه) نگریستیم.

سوال اصلی

فقه به عنوان زبان گویای شریعت و ابزار کشف و اعمال قوانین الهی برای رفع و دفع تهدیدات سخت علیه امنیت ملی چه راهبردی ارایه می کند؟

روش پژوهش

بنا به ماهیت موضوع پژوهش (راهبرد فقه برای مواجهه با تهدیدات سخت علیه امنیت ملی) الگوی «توصیفی-اسنادی» انتخاب شد. با بهره گیری از مدل تحلیلی که باردن برای توصیف عینی، منظم و کیفی محتوا به کار برده است (باردن، 1373 :35). بر پایه این روش پژوهشی پس از مرحله گرد آوری داده ها و اطلاعات، محتوای به دست آمده متون فقهی، نظریات و یافته های فقها با تیوری های رایج متفکران مکاتب دیگر تطبیق داده شد. در نهایت با بهره گیری از نظریه روش شناختی فلسفه اسلامی یعنی نظریه «دلالت ها» و تکنیک استقرا و قیاس به استنباط و استنتاج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت ملی پرداختیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!