بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. آسیب های اجتماعی عارضه ای است که همواره کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچار خدشه نموده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان 150 نفر از دانشجویان دختر که حداقل 6 ماه اخیر از قلیان استفاده کرده بودند، انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی همچون عملکرد شهرداری، عملکرد نیروی انتظامی، عملکرد مرکز بهداشت و عملکرد نهادهای آموزشی می تواند در مدیریت آسیب های اجتماعی در زنان مصرف کننده قلیان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
76 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556380 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!