بررسی تاثیر تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
طی دهه های گذشته، نهادهای نظارتی در سراسر جهان بارها در مورد سطح بالای تمرکزمحوری تامین کننده در بازار حسابرسی و پیامدهای نامطلوب احتمالی آن ابراز نگرانی کرده اند. این تحقیق به بررسی تاثیر تمرکز بازار، فاصله سهم بازار و رهبری حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. در جهت هدف محوری تحقیق، جهت آزمون فرضیه ها در مدلهای تحقیق از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شد. اطلاعات 148 شرکت پس از جمع آوری، پردازش شده و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و همچنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تمرکز بازار حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله سهم بازار صنعت و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری صنعت بودن در بازار و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!