واکنش بازار به گزارش تداوم فعالیت حسابرس طی مراحل چرخه عمر شرکت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر گزارش تداوم فعالیت حسابرس بر واکنش بازار طی مراحل چرخه عمر شرکت و همچنین تاثیر نقش تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه مذکور می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش توصیفی- همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر، جهت اندازه گیری واکنش بازار از بازده غیر عادی انباشته برای بازه کوتاه مدت سه روزه (1+تا 1-) در حدود تاریخ رویداد و جهت اندازه گیری مراحل چرخه عمر از روش دیکینسون (2011) استفاده شده است که ترکیبی از الگوهای جریان نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی می باشد. در این راستا 239 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1399 انتخاب و داده های آنها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش جمع آوری شده است. فرضیات طراحی شده با تحلیل رگرسیون خطی چند گانه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نقش تعدیلگری مراحل مختلف چرخه عمر بر رابطه بین گزارش تداوم فعالیت حسابرس و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند در مقایسه با سایر شرکت ها تفاوت معناداری ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!