تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تاکید بر مسئولیت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش درصدد بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تاکید بر مسیولیت اجتماعی شرکت ها می باشد.

روش

در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی، 128 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه موردبررسی، در نظر گرفته شد. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و بررسی معناداری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها، نیز با استفاده از نرم افزار استتا 151 انجام گردیده است.

یافته ها:

 یافته های فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه دوم نشان داد که بین مسیولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مسیولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نتیجه گیری:

 مسیولیت اجتماعی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت را بهبود می بخشد که این امر نهایتا منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد.

دانش افزایی:

 نتایج این تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند به سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان در خصوص تصمیم گیری بهتر کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!