نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
رقابت در بازار محصول سبب ایجاد انگیزه در مدیران برای بهبود مستمر، استقرار راهبری شرکتی قوی، کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های هدایت و کنترل سازمانی می شود. این پژوهش نقش تعدیل کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی شرکت ها را بررسی می کند. در این پژوهش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیریشمن، مسیولیت پذیری اجتماعی از رویکرد تحلیل محتوا به پیروی از کردستانی و همکاران (1397) و عملکرد عملیاتی نیز با استفاده از متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود خالص اندازه گیری می شود. از اطلاعات 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1399 استفاده شده است. از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مسیولیت پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام و با حاشیه سود خالص رابطه مثبت و معناداری دارد. لذا، مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با حاشیه سود خالص تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسیولیت پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی اثر تعدیل کننده مثبت و معناداری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2556623 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!