پویایی بانک بذر علف های هرز تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد علف کش در مزارع ذرت (.Zea mays L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کاربرد علف کش بر تراکم بذر علف های هرز و عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار در سال های 1396 و 1397 انجام شد. فاکتور اصلی خاک ورزی در سه سطح شامل خاک ورزی رایج، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی و فاکتور فرعی کاربرد علف کش در دو سطح با علف کش و بی علف کش بود. بررسی بانک بذر پس از برداشت ذرت در پاییز 1396، در تیمار شاهد بدون علف کش نشان داد که بذرهای تاج خروس Amaranthus retroflexus، سلمه تره Chenepodium album، چسبک Setaria viridis، قیاق Sorghum halepense، خردل وحشی Portulaca oleracea، پیچک Convulvulus arvensis، پنیرک Malva neglecta، خاکشیر تلخ Descurainia sophia و کاهوی وحشی Lactuca serriola به طور معنی داری در سیستم بی خاک ورزی نسبت به کم خاک ورزی و خاک ورزی رایج بیشتر بود. میانگین تعداد بذر یولاف وحشی Avena ludveciana در کم خاک ورزی و بی خاک ورزی در مقایسه با خاک ورزی رایج به طور معنی داری کاهش یافت. در تیمارهای سم پاشی شده، بذرهای قیاق Sorghum halepense، پیچک  Convulvulus arvensis و پنیرک Malva neglecta در بی خاک ورزی به طور معنی داری بیشتر از خاک ورزی رایج و کم خاک ورزی بود. در هر کدام از سیستم های خاک ورزی علف کش نیکوسولفورون در میزان 2 لیتر در هکتار بیشترین تاثیر بر افزایش عملکرد دانه داشت. به طورکلی، سیستم بی خاک ورزی طی دو سال منجر به تجمع علف های هرز در قسمت قشر سطحی خاک و افزایش تراکم علف های هرز چند ساله در خاک شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
547 تا 562
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557148 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!