رابطه هویت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تربیت بدنی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط هویت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی است که برحسب هدف جزو تحقیقات کاربردی است و به صورت توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 بود. بر اساس جدول حجم نمونه 254 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن (2000)، هویت اجتماعی صفاری نیا (1390) و کارآفرینی اجتماعی عرب (1390) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادله ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهای SPSS/24 و Smart PLS/3استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هویت اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد (05/0<p) و همچنین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارد (05/0<p). برای برازش مدل از شاخص GOF استفاده شد که این شاخص نشان داد پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است (66/0=GOF). بر اساس یافته ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با تقویت هویت اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی می توان کارآفرینی اجتماعی را تقویت کرد و همچنین با بهبود سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی کارآفرینی اجتماعی آن ها بهبود می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
671 تا 681
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557364 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!