بررسی پارامترهای هماتولوژیک و سطح فریتین در کودکان با کمبود ویتامین D

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 آهن و ویتامین D ریزمغذی های ضروری برای رشد و تکوین کودکان محسوب می‏شوند. کمبود ویتامین D و آنمی فقر آهن در کودکان با عوارض جانبی و مرگ ومیر قابل توجهی همراه است. این مطالعه باهدف بررسی پارامترهای خونی و سطح فریتین سرم در کودکان مبتلا به کمبود ویتامین D انجام شد.
 مواد و روش ها:

 مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی بود که بر روی 100 کودک 2 تا 18 ساله در دو گروه 50 نفره با کمبود ویتامین D و گروه کنترل انجام گردید. شمارش کامل سلول های خونی (CBC) و اندازه گیری سطح فریتین در هر دو گروه انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 آنالیز گردید و نتایج به دست آمده در دو گروه با هم مقایسه شد. P<0.05 ازنظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها:

 میانگین سنی کودکان در گروه با کمبود ویتامین D، 1/4±6/5 سال و در گروه کنترل، 3/3±9/4 سال بود (P=0.34). در گروه با کمبود ویتامین D، 66درصد پسر و در گروه کنترل 54درصد پسر بودند (P=0.22). میانگین سطح سرمی هموگلوبین (P=0.22) و متوسط حجم گلبولی (MCV) (P=0.76) و نیز میانگین شمارش گلبول قرمز (P=0.25) بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. بااین حال، میانگین سطح سرمی فریتین در گروه با کمبود ویتامین D به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (P=0.03).

بحث و نتیجه گیری:

نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطح سرمی فریتین در گروه با کمبود ویتامین D نسبت به گروه کنترل کمتر است و سطح ویتامین D همبستگی مثبت قابل توجهی با سطح فریتین در کودکان دارد. بنابراین پیشنهاد می شود ارزیابی ازنظر آنمی و فریتین در کودکان با کمبود ویتامین D انجام شود. همچنین تامین میزان کافی ویتامین D ممکن است در پیشگیری از آنمی در کودکان نقش مهمی داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
646 تا 651
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557784 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!