تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح IL-6، IgA و TNF-α در جودوکاران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 سیتوکین ها گروهی از پروتیین ها هستند که نقش اصلی را در پاسخ های التهابی به محرک های پاتولوژی مانند التهاب و آسیب بافتی ایفا می کنند. همچنین ایمونوگلوبین A اصلی ترین طبقه آنتی بادی های موجود در بدن است که طی فعالیت های جسمانی دستخوش تغییر می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر سطوح اینترلوکین 6 (IL-6)، IgA و TNF-α در جودوکاران بود.

مواد و روش کار

روش پژوهش حاضر از نوع مداخله ای (نیمه تجربی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران جودوکار مرد شهر تهران تشکیل دادند. 30 مرد جودوکار به روش نمونه گیری در دسترس و به طور تصادفی در 2 گروه، تمرین با محدودیت جریان خون به عنوان گروه اول و تمرین بدون محدودیت جریان خون به عنوان گروه دوم تقسیم شدند. قبل از اجرای برنامه های تمرینی، برای تعیین غلظت سرمی شاخص های IL-6، IgA و TNF-α نمونه های خونی گرفته شد و به روش الایزا اندازه گیری شدند. تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون شامل شدت 30% یک تکرار بیشینه همراه با فشار کاف (دور ناحیه پروگزیمال بازو) بود. ایجاد محدودیت جریان خون حدود 120 تا 160 میلی متر جیوه در نظر گرفته شد که به فشار سیستولی هر فرد بستگی داشت. برای گروه تمرین مقاومتی سنتی (بدون انسداد عروق) تمرین با شدت 75% یک تکرار بیشینه انجام شد. برای مقایسه بین گروهی از آزمون کوواریانس چندمتغیره و برای مقایسه درون گروهی از آزمون تی وابسته در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

یافته ها:

 نتایج مقایسه بین گروهی نشان داد IL6 (023/0=P)، TNF-α (001/0>P) و IgA (019/0=P) در دو گروه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و مقاومتی سنتی اختلاف معنی داری داشت. نتایج مقایسه درون گروهی نشان داد IL6 (001/0>P)، TNF-α (003/0=P) و IGA (027/0=P) در گروه تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون در مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کاهش معنی داری داشت. همچنین IL6 (001/0>P) و TNF-α (001/0>P) در گروه تمرین مقاومتی سنتی در مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کاهش معنی داری داشت.

بحث و نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که یک دوره تمرین مقاومتی سنتی و تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان خون توانسته منجر به کاهش سطح TNF-α و IL-6 شود، که نشان از بهبود شاخص التهابی است. همچنین تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان منجر به کاهش IgA شده است که نشان از تضعیف سیستم ایمنی است. طبق یافته های این مطالعه ازنظر آسیب شناسی دستگاه ایمنی، صدمات و التهاب های عضلانی، پیشنهاد می شود، برنامه های تمرینی مقاومتی شدید حذف شده و برنامه های تمرینی مناسب ازجمله تمرینات مقاومتی به همراه محدودیت جریان خون با شدت متوسط برای ورزشکاران تدوین شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
661 تا 675
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557786 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!