بهینه سازی ایجاد هایپربیلی روبینمیا با فنیل هیدرازین در مدل حیوانی و بررسی اثرات شیر خشت در موش های مبتلا به هایپربیلی روبینمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

امروزه شیر خشت به عنوان یک داروی گیاهی جهت درمان زردی نوزادان استفاده می شود. هدف از این مطالعه، ایجاد هایپربیلی روبینمیا با استفاده از ترکیب فنیل هیدرازین و بررسی اثرات شیر خشت بر سطح بیلی روبین خون در موش های مبتلا به هیپربیلی روبینمی می باشد.

مواد و روش کار

در مطالعه مداخله ای- تجربی حاضر، 70 میکرولیتر بر کیلوگرم فنیل هیدرازین به صورت صفاقی به موش سفید آزمایشگاهی از نژاد ویستار که 15 روز از تولدشان گذشته بود، تزریق شد. موش ها پس از ابتلا به هایپربیلی روبینمیا به سه گروه تقسیم بندی شدند. پس از 48 ساعت، شیر خشت با دوزهای 1، 5/2 و 5 میلی گرم بر کیلوگرم و توسط لوله های دهانی-حلقی در 3 مرتبه به مدت 10 روز به حیوانات خورانده شد. سپس در ساعات مختلف با خون گیری و اندازه گیری بیلی روبین تام سرم، منحنی تغییرات بیلی روبین تا 48 ساعت بعد از اولین تزریق فنیل هیدرازین ترسیم گردید. همچنین، یک گروه هم به عنوان شاهد (موش های سالم) انتخاب شدند. تعداد موش ها در هر گروه 10 عدد بود (5 موش ماده و 5 موش نر). از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده ها استفاده شد.

یافته ها:

 نتایج نشان داد که مقایسه میزان بیلی روبین پلاسما در روز صفر تا بعد از تزریق فنیل هیدرازین به طور معنی داری (تا mg/dl 6) افزایش یافته است (05/0>p). تجویز خوراکی شیر خشت در هر سه دوز آزمایشی موجب کاهش معناداری در بیلی روبین موش های یرقانی در مقایسه با گروه شاهد گردید به ترتیبی که مقادیر تا mg/dl 2/0، تا mg/dl 4/0 و حتی تا mg/dl 0 گزارش شد (05/0 < p).

بحث و نتیجه گیری:

 شواهد مطالعه حیوانی نشان داد که ترکیب فنیل هیدرازین توانایی کاربرد در ایجاد مدل حیوانی هایپربیلی روبینمیا را داشته و شیر خشت اثرات هایپربیلی روبینمیک آن را تخفیف می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
676 تا 683
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557787 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!