صورت بندی تجربی شاخص های پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
با عنایت به اهمیت معرفت و توجه به ماهیت و نوع شاخص های پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر تهران در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شهری از سوی مسیولان و متولیان امر، مطالعه حاضر با ابتنا بر چارچوب مفهومی ترکیبی، به تدوین و اولویت بندی شاخص های سازه پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر تهران با توجه به نقش شورای شهر و شهرداری تهران پرداخته است.
روش
این پژوهش با استفاده از روش شناسی کمی (روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه مشتمل بر چک لیست شاخص ها) و تکنیک های تحلیل عامل اکتشافی، تاییدی و فرایند تحلیل شبکه ای انجام شده است. در این روش، 30 صاحب نظر و کارشناس مرتبط که با ابتنا بر نمونه گیری هدفمند و استراتژی های گلوله برفی و افراد مهم انتخاب شده بودند، شاخص ها پس از تدوین فهرست اولیه، پالایش، اعتباریابی و وزن دهی نهایی شدند.
یافته ها
اولویت شاخص های پایداری اجتماعی به ترتیب مربوط به برابری و عدالت، مشارکت اجتماعی، مسیولیت اجتماعی، پایداری اجتماعات محلی، تصدیق گروه های اجتماعی، حفظ و بهبود طبیعت شهری، پایداری جمعیت و سازمان دهی مجدد کار است. در بعد پایداری فرهنگی شهر تهران نیز شاخص های تنوع فرهنگی، مشارکت فرهنگی، برابری فرهنگی، هویت فرهنگی، میراث فرهنگی، شکوفایی و فعلیت بخشی و نوآوری به ترتیب در اولویت قرار داشتند.
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد پایداری اجتماعی و فرهنگی کلیتی است که بر مبنای منطق دیالکتیکی خود از سیالیت، پویایی و دگرگونی برخوردار است و درنتیجه نمی توان قایل به شاخص های ایستایی برای آن شد. همچنین نمی توان شاخص های آن را از این کلیت منتزع و جدا کرد؛ درواقع همه این مولفه ها مفهومی منتزع و مستقل از سایر مولفه ها نیستند و در کنار یکدیگر کلیت پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر تهران را برمی سازند.
زبان:
فارسی
صفحات:
371 تا 394
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!