مطالعه تنوع پروتئین های ذخیره ای دانه در برخی ارقام محلی و تجاری گندم دوروم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاهش تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی درنتیجه به کارگیری فرایندهای اصلاحی، منجر به از دست رفتن تعداد زیادی از ژن های مفید می شود. از این رو مطالعه تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی با استفاده از الکتروفورز پروتیین های ذخیره ای دانه می تواند ابزاری سودمند درجهت بررسی خصوصیات آن ها از نظر پروتیین های ذخیره ای و در نتیجه تنوع باشد. در مطالعه حاضر، تنوع پروتیین های دانه 25 ژنوتیپ گندم دوروم به دست آمده از نواحی مختلف ایران که شامل برخی ارقام محلی و ارقام تجاری هستند با استفاده از روش الکتروفورز SDS-PAGE  بررسی شدند. پروتیین های ذخیره ای ژنوتیپ های مورد مطالعه بعد از استخراج و پس از الکتروفورز، نمره دهی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. صفات محتوای پروتیین دانه، از بذور برداشت شده با استفاده از دستگاه NIR و محتوای گلوتن کل  با استفاده از دستگاه گلوتن شوی اندازه گیری شدند.این مطالعه در سال زراعی 97-1396 در مزرعه و آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی انجام پذیرفت. الکتروفورز منجر به شناسایی 14 نوار چندشکل گردید. تجزیه خوشه ای با استفاده از ضرایب جاکارد و به روش UPGMA ژنوتیپ های مورد مطالعه را به 4 گروه تقسیم کرد. نمودار دوبعدی حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی نیز این 4 گروه را تایید کرد. بر اساس ماتریس تشابه جاکارد کمترین تشابه و بیشترین فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های شماره 24 (رقم محلی اسلام آباد غرب) با ژنوتیپ های شماره 21 (رقم دهدشت)، 22 (رقم محلی خرم آباد) ، 23 (رقم دنا) و 25 (رقم محلی خرم آباد) با ضریب تشابه 41/0 به دست آمد. از طرفی مقایسه میانگین ژنوتیپ ها برای صفات کیفی محتوای پروتیین دانه و گلوتن کل بیشترین میزان این دو صفت را برای ژنوتیپ های شماره 3 (رقم محلی کرمانشاه)، 4 (رقم محلی ایرانی با منشاء نامشخص)، 1 (رقم محلی خرم آباد) و 2 (رقم محلی خرم آباد) نشان داد و کمترین میزان هردو صفت نیز برای ژنوتیپ شماره 24 (رقم محلی اسلام آباد غرب) به دست آمد. ژنوتیپ شماره 18 (رقم محلی اهر) نیز جزو ژنوتیپ های با مقادیر بالای گلوتن می باشد. با توجه به بررسی ژنوتیپ ها با استفاده از تجزیه واریانس صفات کیفی محتوای پروتیین دانه و گلوتن کل و مقایسه میانگین و نیز گروه بندی آن ها با استفاده از اطلاعات حاصل از الکتروفورز، می توان تلاقی بین ژنوتیپ های شماره3 (رقم محلی کرمانشاه) ،4 (رقم محلی ایرانی با منشاء ناشناخته)، 1 (رقم محلی خرم آباد) و 2 (رقم محلی خرم آباد) را به دلیل دارا بودن مقادیر بالای گلوتن و پروتیین با ژنوتیپ شماره 18 (رقم محلی اهر) به دلیل داشتن مقادیر بالای گلوتن و نیز فاصله ژنتیکی قابل قبول با ژنوتیپ های ذکر شده را پیشنهاد داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
385 تا 396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2558010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!