مدیریت پایدار منابع آب با استفاده از ارائه طرح بازچرخانی رواناب شهری با هدف آبیاری فضای سبز (مطالعه موردی کانال الهیه منطقه 3 تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تخریب اکوسیستم‏های آبی، افت کیفیت آب شهری و کمبود آب موجب شد تا کشورها به استفاده از منابع آبی نامتعارف روی آوردند. در حال حاضر، منابع آب شهرهای پرجمعیت مانند تهران بر اثر مصرف و برداشت بیش از حد با کاهش شدید مواجه شده است. در این تحقیق، کانال آب الهیه منطقه 3 تهران به عنوان مطالعه موردی برای بررسی طرح بازچرخانی و استفاده مجدد از آب کانال انتخاب شد. تحقیق حاضر به بررسی فرایند برداشت، تصفیه و سپس استفاده مجدد آب کانال شهری با هدف آبیاری بخشی از فضای سبز منطقه 3 تهران پرداخته است. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق به روش مشاهده میدانی برداشت شده و تجزیه و تحلیل‏ها در یکی از آزمایشگاه‏های معتمد محیط زیست انجام شده است. برخی از مهم ترین نتایج کیفیت آب به صورت زیر است: بیشترین احتمال آماری کلی‏فرم گوارشی 1100 در 100 میلی‏لیتر بوده، این مقدار نشان دهنده آلودگی میکروبی است. وجود نمک‏های سدیمی موجب کاهش نفوذپذیری آب در خاک می‏شود و عامل بازدانده رشد گیاهان است، میانگین میزان سدیم آب این کانال، 34 میلی‏گرم بر لیتر بوده که از حد آستانه تجاوز کرده است. میانگین مقدار BOD5 و COD به ترتیب 38 و 72 میلی‏گرم بر لیتر بوده است که از نظر استاندارد EPA این مقادیر بیشتر از حد مجاز است. همچنین، نتایج آزمایش فلزات سنگین نشان داد بور با میانگین 52 ppb از حد آستانه تجاوز کرده است و محدودیت شدید در آبیاری ایجاد می‏کند. در نهایت، نتایج آزمایش نمونه‏های آب کانال، نشان داد با انجام مراحل مختلف تصفیه از جمله تصفیه فیزیکی، پیشرفته و گندزدایی، این آب جهت استفاده مجدد آماده‏سازی می‏شود. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از آب کانال الهیه برای آبیاری فضای سبز موجب کاهش فشار بر سفره آب زیرزمینی می‏شود، چرا که در حال حاضر 560 مترمکعب در روز از چاه فخار برداشت می‏شود که در صورت جایگزین کردن آب کانال الهیه این مقدار در سفره آب زیرزمینی به صورت ذخیره باقی خواهد ماند.

زبان:
فارسی
صفحات:
771 تا 782
لینک کوتاه:
magiran.com/p2558554 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!