ارزیابی عملکرد شبکه جمع ‏آوری رواناب ‏های شهری مناطق نیمه خشک تحت تاثیر تغییر اقلیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شبکه ‏زهکشی و گره‏های سیل‏گیر در دوره پایه (1980 2020) و تحت تاثیر تغییر اقلیم برای دوره بازگشت‏های 25 و 50 ساله در قسمت مرکزی منطقه 6 تهران است. نتایج حاصل از واسنجی و صحت‏سنجی مدل نشان از انطباق مناسب بین داده‏های مشاهداتی و شبیه‏سازی شده را دارد، به‏ طوری ‏که مقدار ضریب (NS) در مرحله واسنجی برای رویداد اول تا سوم به‏ترتیب 77/0، 72/0 و 64/0 و این ضریب در مرحله اعتبارسنجی برای دو رویداد به‏ترتیب 72/0 و 70/0 به‏ دست آمد. پس از تایید دقت مدل، ارزیابی شبکه ‏زهکشی برای دوره بازگشت 25 و 50 ساله صورت گرفت. نتایج نشان داد با افزایش دوره بازگشت در دوره پایه و آینده در برخی مجاری سیلاب‏رو و گره‏های شبکه ‏زهکشی پرشدگی و سیلاب وجود دارد، طوری‏ که تعداد گره‏های سیل‏گیر در دوره پایه (1980 2020) و تحت تاثیر تغییر اقلیم سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 (2021 2050) برای دوره بازگشت 25 ساله به‏ترتیب 10، 13 و 15 است و تعداد گره‏های سیل‏گیر در دوره پایه (1980 2020) و تحت تاثیر تغییر اقلیم سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 (2051 2100) برای دوره بازگشت 50 ساله به‏ترتیب 12، 17 و 19 است. افزایش ابعاد کانال‏ها و اجرای روش‏های (LID) یک راه‏حل عملیاتی برای رفع مشکل بالازدگی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
783 تا 795
لینک کوتاه:
magiran.com/p2558555 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!