بیان هترولوگ سم شبه شیگا نوع 2 در شرایط میکروگراویتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جاذبه نیرویی تاثیر گذار بر جانداران ساکن کره زمین از جمله میکروارگانیسم ها می باشد. باکتری E. coli O157:H7 عوارضی مانند اسهال خونی و سندرم اورمی همولیتیک را در انسان ایجاد نموده و ایمن سازی اصلی ترین راه مبارزه با آن می باشد. زیر واحد B سم شبه شیگا نوع 2 (STX2B) که عامل اتصال سم باکتری به سلول های هدف می باشد، از کاندیدهای واکسن نوترکیب پیشگیری از بیماری است. نظر به افزایش کمی و کیفی بیان برخی پروتیین های نوترکیب در شرایط بی وزنی، میزان بیان پروتیین نوترکیب STX2B در شرایط بی وزنی شبیه سازی شده بر روی دستگاه کلینواستت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تایید پروتیین نوترکیب با روش های ایمنولوژیک، بیان آن در شرایط بی وزنی انجام شد و پس از تخلیص پروتیین توسط ستون کروماتوگرافی، مقدار آن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج یافت شده نشان دادند که علی رغم کاهش میزان بیان در شرایط بی وزنی که احتمالا به دلیل عدم هوادهی مناسب محیط کشت بوده است، هم چنان پروتیین نوترکیب در شرایط بی وزنی تولید گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2558982 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!