تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر دینامیک رودخانه کلیبرچای (مسیر پیغام تا روستای کیارق)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رودخانه ها پدیده هایی فعال هستند که دایما بستر و کناره های خود را دستخوش تغییر قرار می دهند. رودخانه کلیبرچای از مهم ترین رودخانه در منطقه ارسباران است که زهکش اصلی حوزه کلیبرچای به رودخانه دایمی ارس هست. این مطالعه با هدف تعیین کمی تغییرات کاربری اراضی بر روی دینامیک رودخانه در امتداد رودخانه کلیبرچای در آذربایجان شرقی، برای یک دوره 20 سال (2000-2020) انجام شده است. مورفولوژی و بررسی کانال رودخانه کلیبرچای برای سال های 2000 و 2010 و 2020 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از شاخص های تفاضل آب نرمال شده و شاخص اصلاحی تفاضل آب نرمال شده و نیز جهت آشکارسازی و تعیین نوع کاربری ها، از طریق روش طبقه بندی نظارت شده استفاده شده است. از تصاویر ماهواره Google Earth، برای ارزیابی نتایج شاخص های مورد استفاده، بهره گرفته شد. تغییرات دینامیک جانبی مجرای رودخانه کلیبرچای در طول 20 سال گذشته با استفاده از روش ترانسکت و ضریب خمیدگی و نرخ مهاجرت مجرا و مورد بررسی قرار گرفت. طی بازه زمانی20 سال، علی رغم ایجاد میانبرها و مهاجرت جانبی، میانگین مقادیر سینوزیته و شعاع انحنای مجرای رودخانه کلیبرچای تغییرات چشمگیری نداشته است. روند بازه ها‎‎ بیشتر از الگوی میاندری پیروی می کنند و تنها ترانسکت شماره 7 از الگوی میاندری به الگوی سینوسی تغییر حالت داده است. این امر نشان می دهد که رودخانه در تعادل دینامیک می باشد و در 20 سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه نکرده است. در تحلیل کاربری اراضی هر چه از سال 1379 به سمت سال 1399 حرکت نماییم بر میزان اراضی مراتع افزوده شده و از میزان اراضی بایر و بیرون زدگی سنگی کاسته شده است. همچنین در بازه زمانی 20 ساله به مقدار جنگل و اراضی جنگلی  منطقه مطالعاتی افزوده شده است که با توجه به خالی شدن برخی از روستاها به خاطر مهاجرت و خالی شدن سکنه در روستاها و غیرقابل دسترس بودن مناطق جنگلی قابل قبول به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2559307 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!