حل تحلیلی انتشار امواج انفجار در سنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عملیات انفجار در سنگ کاربردهای مختلفی در موارد گوناگون دارد. بیشترین کاربرد این عملیات در خردایش سنگ در معادن بوده که برای استخراج ماده معدنی انجام می شود. حفاری کانال، ترانشه، تونل و شیروانی های سنگی نیز از دیگر کاربردهای عملیات انفجار در سنگ است. پدیده های دینامیکی مانند زلزله و انفجار در سنگ عوامل انتشار امواج دینامیکی تنشی در سنگ هستند. ازاین رو انتشار امواج و مطالعه چگونگی انتشار آنها از اهمیت بالایی در شناخت اثرات بعدی پدیده های دینامیکی در سنگ برخوردار هستند. به منظور حل چنین مسیله ای می توان از روش های مختلفی استفاده کرد، ولی در میان این روش ها حل تحلیلی مسیله ازنظر دقت نسبت به سایر روش ها برتری دارد. در مطالعه حاضر یک تابع گرین الاستودینامیک دوبعدی برای حل مسیله انتشار امواج انفجار در سنگ توسعه داده شده است. ابتدا از معادلات حرکت و انفجار به عنوان معادلات حاکم استفاده شده و درنهایت تابع گرین مربوطه برحسب جابجایی به دست آمده است. همچنین میدان سرعت ذره ای بر اساس تابع حاصله توسعه داده شده اند. بر همین اساس یک چال انفجاری در یک محیط الاستیک همگن همسانگرد ایزوتروپ بی نهایت سنگی مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج حاصل از آن ارایه شده است. سپس به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از روند تحلیلی ارایه شده، یک مسیله واقعی با استفاده از راه حل پیشنهادی مدل سازی و حل شده است. مسیله موردنظر پیش ازاین توسط محققی دیگر به صورت تجربی و با استفاده از یک روش عددی حل شده است. نتایج این تحقیق در قالب حداکثر سرعت ذره ای در هر دو روش عددی و داده های برداشت شده از یک انفجار واقعی با یکدیگر مقایسه شده اند. درنهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج مطالعه مذکور و در قالب همان حداکثر سرعت ذره ای مقایسه شده است. این مقایسه نشان داده است که حداکثر سرعت ذره ای حاصل شده از روش پژوهش حاضر تطابق خوبی با واقعیت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2559456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!