مشارکت دو هدفه هاب های انرژی و شبکه های توزیع در بازارهای عمده و خرده فروشی انرژی مبنی بر تصمیم گیری فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله مشارکت بهینه هم زمان شبکه های انرژی وهاب های انرژی در بازارهای انرژی روز- بعد در دو طرح عمده فروشی و خرده فروشی را ارایه می دهد. طرح پیشنهادی در قالب بهینه سازی دو هدفه بیان می شود. در یک تابع هدف کمینه سازی هزینه انرژی شبکه های الکتریکی، گازی و حرارتی به صورت شرکت های توزیع خصوصی در بازارهای یادشده مدنظر است. در تابع هدف دیگر، کمینه سازی هزینه انرژی (برابر با ما تفاوت خرید و فروش انرژی) هاب ها در بازار خرده فروشی به عنوان تابع هدف منظور می شود. این طرح مقید به معادلات پخش توان بهینه شبکه های مذکور و مدل بهره برداری منابع و بارهای اکتیو در قالب هاب انرژی است. سپس بهینه سازی پارتو مبنی بر روش توابع وزن دار بر پایه تصمیم گیری فازی یک راه حل مصالحه بهینه استخراج می کند. درنهایت با اجرای طرح پیشنهادی بر روی سیستم تست نمونه، نتایج عددی به دست آمده تاییدکننده قابلیت طرح پیشنهادی در بهبود وضعیت اقتصادی هاب های انرژی و بهبود هم زمان شرایط اقتصادی و بهره برداری شبکه های بیان شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2560209 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!