اثرات گیاهان پوششی، خاک ورزی و علف کش بر کنترل علف های هرز، خصوصیات خاک و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور برررسی سیستمهای مختلف خاکورزی، گیاهان پوششی زمستانه و تاثیر آن ها بر بهبود کیفیت خاک و علف-های هرز ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی، به مدت دو سال در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) اجرا گردید. دو نوع خاکورزی در دو سطح بدون خاکورزی و خاک ورزی مرسوم در کرت های اصلی و فاکتور گیاهان پوششی در شش سطح شامل ماشک گل-خوشه ای، شبدر لاکی، چاودار، جو، کلزا و بدون گیاه پوششی به همراه فاکتور دزهای کاهش یافته علف کش مایستر در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد دز 5/1 لیتر در هکتار) به صورت فاکتوریل در تیمار فرعی قرار گرفتند. درصد ماده آلی خاک در سیستم بدون خاک ورزی، 72/13 درصد نسبت به خاک ورزی مرسوم افزایش داشت. گیاهان پوششی تراکم کل علف های هرز زمستانه را در در هر دو سال بیش از 55 درصد نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی کاهش دادند. عملکرد ذرت در سال اول و دوم به ترتیب 89/7 و 46/8 تن در هکتار بوده و در سیستم بدون خاک ورزی، 22/10 درصد بیشتر از سیستم خاک ورزی مرسوم بود. ماشک گل خوشه ای 30 درصد بیشتر از سایرین، عملکرد ذرت را افزایش داد. مصرف نصف دز علف کش پس رویشی مایستر در زمان 4-3 برگی ذرت، اختلافی آماری با دز توصیه شده آن نداشت. بطور کلی نتایج نشان داد کشت گیاه پوششی ماشکگل خوشه ای در پاییز به همراه روش بدون خاک ورزی با کاربرد نصف دز علف کش مایستر در ذرت، می تواند ضمن افزایش حاصل خیزی خاک، موجب کاهش تراکم علف های هرز ذرت و هزینه تولید گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2560343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!