تغییر در ظرفیت و عملکرد لوله های پیچیده دور و نزدیک در کلیه مواجه شده با نانوذرات تری اکسید مولیبدن در موش صحرائی ماده (تکنیک استریولوژی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

یکی از کاربردهای نانوذره تری اکسید مولیبدن استفاده از آن به عنوان میکروب کش است. کلیه یکی از اندام های مهم بدن در کنترل و ثابت نگاه داشتن مواد موجود در خون است. به دلیل مصرف گسترده تری اکسید مولیبدن و نیز اهمیت کلیه، بخصوص لوله های نفرون در سیستم تصفیه خون، بر آن شدیم که اثر این نانو ذرات بر لوله های کلیه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

روش بررسی

سی سر موش صحرایی نژاد ویستار به دو گروه کنترل و شم (دریافت کننده سرم فیزیولوژی) و سه گروه تجربی (به ترتیب دریافت کننده سطوح 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم از نانوذره تری اکسید مولیبدن) تقسیم شدند. تزریقات به صورت داخل صفاقی و به مدت 35 روز انجام گرفت. در پایان، پس از خونگیری حیوانات آسان کشی شده و نمونه کلیه سمت راست اخذ و پس از تثبیت و آماده سازی بافتی، با روش استریولوژی جهت تعیین تغییرات حجم، طول، مساحت سطح  لوله ها و ارتفاع اپیتلیوم بررسی شدند. 

یافته ها: 

نتایج نشان داد که این نانوذره موجب افزایش معنی دار حجم اپیتلیوم و طول و حجم لوله پیچیده دور نسبت به گروه کنترل و شم گردید. همچنین ارتفاع اپیتلیوم لوله و مساحت سطح لوله و طول کلیه در گروه دریافت کننده این نانو ذرات با سطح بالا افزایش معنی داری را نشان داد. این نانوذره سبب تغییر اکثر فراسنجه های استریولوژیک مورد بررسی در لوله های کلیوی و سطح سرمی کراتینین شد.

نتیجه گیری

به دلیل مصرف گسترده نانو ذرات تری اکسید مولیبدن در صنعت به عنوان میکروب کش، همچنین اثرات سوء آن بر لوله های کلیوی از مصرف بی رویه میکروب کش های حاوی تری اکسید مولیبدن در صورت امکان خودداری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2560709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!