بررسی تاثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ویتامین D به عنوان یک ویتامین محلول در چربی برای هموستاز کلسیم و فسفر و رشد و تکامل طبیعی اسکلت ضروری می باشد.  در سال های اخیر مطالعات فراوان و رو به افزایشی در مورد اثرات کمبود این ویتامین در رخداد بیماری های عفونی و غیرعفونی و بدخیمی ها در انسان صورت گرفته است.  با این حال در مورد وضعیت ویتامین D در دام ها به ویژه در اسب ها مطالعات اندکی انجام شده است.  در این مطالعه از تعداد 160 راس اسب منطقه ی یزد و 15 راس اسب از منطقه ی اردبیل نمونه خون وریدی اخذ شد.  مقدار ویتامین D، کلسیم، فسفر، منیزیوم و پاراتورمون در نمونه های سرم جدا شده به روش های استاندارد اندازه گیری شدند.  مقدار سرمی ویتامین D در گروه های سنی 3-1 و 6-3 سال، اولین تا سومین شکم زایش، در منطقه ی یزد در مقاسه با اردبیل و نیز در جنس ماده بالاتر بود.  همچنین حضور بیش از 4 ساعت اسب ها در فضای آزاد اثر افزایشی معنی داری بر سطح ویتامین D خون داشت.  آبستنی، رنگ پوشش خارجی و نژاد اثر معنی داری بر مقدار ویتامین D سرم اسب ها نداشت.  به عنوان استنتاج مقدار سرمی ویتامین D اسب ها تحت تاثیر میزان تابش نور خورشید، سن، جنس و عرض جغرافیایی قرار گرفته و رنگ پوشش خارجی، نژاد و آبستنی بر آن تاثیر نداشته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561131 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!