تهیه و شناسایی نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت به روش مایکروویو و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه سوخت بیودیزل به عنوان یکی از منابع اصلی برای جایگزینی سوخت های فسیلی در حال تولید و مصرف در سراسر دنیا است. در این پژوهش از روی اکسید دوپه شده با کبالت به عنوان نانوکاتالیزگر برای تولید بیودیزل از روغن سویا به روش تبادل استری استفاده شده است. در ابتدا نانوکاتالیزگرهای مورد استفاده با روش مایکروویو تهیه شدند و به وسیله ی روش‎های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف بینی انرژی پخش اشعه ایکس (EDS) شناسایی گردیدند. در مرحله بعد کاتالیزگرهای تهیه شده در واکنش تولید بیودیزل از روغن سویا مورد استفاده قرار گرفتند. بیودیزل تولید شده با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و کروماتوگرافی گازی -طیف نگار جرمی (GC-MS) شناسایی شده است. شرایط بهینه واکنش تولید بیودیزل با نانوکاتالیزگر روی اکسید دوپه شده با کبالت، در زمان 3 ساعت، دمایC 60، غلظت کاتالیزگر 3% وزنی و نسبت مولی روغن به متانول 1 به 41 به درصد تبدیل 98%منجر شد. در بخش دیگری از این پژوهش، از تابش مایکروویو با توان 250 وات به عنوان منبع تامین انرژی در واکنش تولید بیودیزل استفاده گردید که در حضور 4% وزنی کاتالیزگر و نسبت مولی روغن به متانول 1 به 20 منجر به درصد تبدیل 91% در 180 ثانیه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561561 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!