عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 پدیده اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح ‌شده و چه‌بسا کارکردها و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. در همین راستا، این مطالعه با هدف بررسی اهمیت عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان 30-15 سال به عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک در شهر اصفهان انجام پذیرفته است.

روش

 این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، جوانان (عضو فیس‌بوک) شهر اصفهان است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و پایایی پرسشنامه، انگیزه و هدف الیسون، حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر و بیگانگی اجتماعی اسرل است. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها:

 براساس تحلیل رگرسیون، متغیرهای بیگانگی اجتماعی و حمایت اجتماعی در سطح اطمینان بیش از 99 درصد، در مجموع 54/0 درصد از واریانس متغیر استفاده جوانان از فیس‌بوک را تبیین می‌کند.

نتیجه‌گیری: 

در مفهوم عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، باید حمایت اجتماعی و بیگانگی اجتماعی مدنظر قرار گیرد و با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان عنوان کرد که افزایش بیگانگی اجتماعی و همچنین شبکه حمایت اجتماعی جوانان، با میزان استفاده جوانان از شبکه اجتماعی فیس‌بوک مرتبط است. براساس نتایج پژوهش حاضر، حمایت اجتماعی در سطح زیاد و بیگانگی اجتماعی در سطح متوسط ارزیابی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
189 تا 218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!