تاثیر آموزش بر اساس «الگوی ارتقای سلامت پندر» بر تبعیت از درمان در مبتلایان به پرفشاری خون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرفشاری خون یکی از  مهمترین مسایل بهداشتی در جهان است و بیماران از دستورات درمانی تبعیت نکرده و بیماری خود را کنترل نمی کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر اساس "الگوی ارتقای سلامت پندر" بر تبعیت از درمان در مبتلایان به پرفشاری خون انجام گردید.

روش کار

مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی، شاهددار و تصادفی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به پرفشاری خون از نوع اولیه که جهت شروع یا ادامه درمان به مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی شهر کاشان در سال 1397 مراجعه می نمودند، بود. 88 بیمار  به روش نمونه گیری در دسترس که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. بیماران به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی در گروه های مداخله و کنترل (هرگروه 44 بیمار) جایگزین شدند. هر 2 گروه آموزش های روتین مرکز بهداشتی و درمانی را دریافت کردند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و "پرسشنامه تبعیت  ازدرمان در بیماران پرفشاری خون" (Treatment Adherence Questionnaire for Patients with Hypertension) بود. روایی صوری به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ اندازه گیری شد. در گروه مداخله، محتوای آموزشی بر اساس "الگوی ارتقای سلامت پندر" طراحی و طی 6 جلسه ی 45 تا 60 دقیقه ای اجرا شد. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 تحلیل شد. 

یافته ها

قبل از مداخله، بین 2 گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین تبعیت از درمان تفاوت آماری معناداری وجود نداشت. ولی پس از اتمام مداخله، در بیماران گروه مداخله میانگین نمره تبعیت ازدرمان نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود (05/0>P).

نتیجه گیری

آموزش بر اساس "الگوی ارتقای سلامت پندر"، منجر به بهبود تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شد. لذا پیشنهاد می شود از این الگو همراه با درمان های دارویی به عنوان عامل مکمل تسهیل کننده کلیدی برای افزایش تبعیت از درمان و بهبود کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561807 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!