موانع اجرایی المپیاد های ورزشی درون مدارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرایی المپیادهای ورزشی درون مدارس بود. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دست اندرکاران حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمان در سال تحصیلی 98-97 بودند که 302 نفر با استفاده از جدول مورگان و با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی براساس دستورالعمل اجرایی چهارمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و مطالعه کیفی با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که چهار دسته مانع شامل منابع انسانی، منابع تجهیزاتی و امکاناتی، منابع مالی و منابع مدیریتی را بررسی می کرد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر خبرگان دانشگاهی و تربیت بدنی آموزش و پرورش (10 نفر) بررسی و تایید شد. همچنین، از روش تحلیل عاملی برای ارزیابی روایی سازه استفاده شد. برای بررسی پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد که قابل قبول بود (87./0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، آنالیز واریانس مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای مقایسه عوامل بین گروه های فرعی تحقیق و آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هر چهار مانع اجرایی پیش روی المپیاد ورزشی درون مدارس است که از این بین، موانع مدیریتی بیشترین و موانع تجهیزاتی و امکاناتی کمترین اولویت را داشتند. بنابراین، با تدوین جامع تر دستورالعمل و برنامه ریزی دقیق تر عملیاتی می توان با تعدیل موانع امید داشت که میزان اثربخشی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سال های آینده بهبود یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
293 تا 323
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561928 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!