تاثیر مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل ایندیانا برآگاهی و نگرش و عملکرد زنان شیرده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

شیر مادر از نظر رشد کودکان و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های شایع و نیز از لحاظ مزایایی که برای مادر دارد، بسیار مهم است. باتوجه به اهمیت این موضوع، مطالعه ی حاضر با هدف تاثیر مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل ارتباطی ایندیانا بر آگاهی و نگرش و عملکرد زنان شیرده شهر شلمزار انجام شد.

روش ها

این پژوهش یک مطالعه ی مداخله ای با دو گروه مداخله و کنترل بود که  بر روی 76 مادر شیرده مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت شلمزار (38 نفر در گروه مداخله و 38 نفر در گروه کنترل) در سال 1400 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته متشکل از چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه ی سنجش آگاهی، سنجش نگرش و سنجش عملکرد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه24) انجام شد.

یافته ها

میانگین سن مادران شرکت کننده در مطالعه ی 02/6± 78/29 سال با محدوده ی سنی 20 تا 41 سال بود. قبل از مداخله ی آموزشی اختلاف معناداری بین دو گروه به لحاظ نمرات آگاهی و نگرش و عملکرد وجود نداشت (05/0 p>)، اما پس از مداخله ی آموزشی در گروه مداخله، نمرات آگاهی و نگرش و عملکرد مادران شیرده به طور معنی داری افزایش یافته است (001/0 p<).

نتیجه گیری

طراحی منظم آموزشی بر اساس مدل ارتباطی ایندیانا که از هفت عنصر مهم و اساسی شامل: اهداف، مخاطب، محتوا، سازمان، وسیله، ارایه و ارزشیابی تشکیل شده است و تمام اجزاء و عناصر آن به طور سیستماتیک با یکدیگر در ارتباط هستند، می تواند آگاهی و نگرش و عملکرد زنان شیرده در زمینه ی تغذیه با شیر مادر را افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
395 تا 408
لینک کوتاه:
magiran.com/p2562091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!