رویکرد انرژی مدار در تطبیق عملکرد سامانه حرارتی و ساختار کالبدی فضایی گرمابه های تاریخی ایران (مطالعه دو اقلیم قزوین و گیلان)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بحران انرژی و ضرورت مدیریت در مصرف آن، تجدیدنظر در شیوه های شکل دهی به ساختار فضا و کالبد ابنیه امروز را به رکن اصلی برنامه ریزی معماری تبدیل نموده است. گرمابه های تاریخی، بناهایی عام المنفعه و درخور توجه با تنوع فضایی و هندسی بالا، مجموعه ای از بارزترین  راهکارهای عملی بهینه سازی در معماری ایرانی اند که آموزه های قابل استخراج و ارزشمندی از پیکربندی، سلسله مراتب و کنترل ارتباطات فضایی در ارتباط با انرژی را در خود نهفته دارند. ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است که به چگونگی حل مسیله تطبیق عملکرد سامانه حرارتی و ساختار کالبدی فضایی گرمابه های تاریخی ایران بپردازد و نسبت های میان فضاها و همچنین تدابیر هندسی و فضایی به منظور جداسازی حرارتی و عملکردی را مورد کنکاش قرار دهد. سوال اصلی تحقیق آن است که تفاوت های موجود در تناسبات کالبدی و ساختار فضایی گرمابه های تاریخی دو اقلیم سردوخشک قزوین و معتدل ومرطوب گیلان به لحاظ انطباق با سامانه حرارتی کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و استدلال منطقی است. شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار تخصصی نحو فضا است. نمونه ها شامل 8 گرمابه در دو منطقه اقلیمی قزوین و گیلان با ابعاد و الگوهای متنوع کالبدی با وجود مجاورت جغرافیایی دو منطقه مذکور است. نتایج تحقیق، تفاوت ها و شباهت هایی را در خصوص نسبت سطح گرمخانه به سربینه، ساختار ورودی، گره های ارتباطی و میزان اتصال، هم پیوندی و عمق فضایی نمونه ها در ارتباط با حفظ انرژی و مدیریت سامانه حرارتی مشخص می کند. همچنین نتایج نشان می دهد تفاوت در ساختار فضایی کالبدی گرمابه های گیلان نمود بارزتری دارد و به طورکلی کاهش اثر جبر اقلیمی به افزایش تنوع ساختار فضایی در این گروه انجامیده است. درحالی که شباهت ساختار کالبدی گرمابه های قزوین به علت لزوم انطباق با سامانه حرارتی و پاسخگویی به شرایط دشوارتر اقلیمی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564086 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!