عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان شهر بندرعباس: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مرگ و میر بالای سرطان دهانه رحم در کشورهای در حال توسعه عمدتا به برنامه های غربالگری ناکارآمد، دسترسی محدود به غربالگری سرطان دهانه رحم و سطوح پایین درمان بعدی پس از نتایج غیرطبیعی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم انجام شد.

روش ها

 این مطالعه مقطعی در سال های 1400 تا 1401 بین 810 زن 15 تا 49 ساله به روش نمونه گیری خوشه ای 2 مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان به صورت چهره به چهره، پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا شده را که شامل مشخصات جمعیت شناختی، آگاهی و نگرش بود، تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آزمون های آماری رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره و گزارش شاخص اندازه اثر Odds Ratio تجزیه و تحلیل آماری شدند.

یافته ها

 میانگین سنی شرکت کنندگان 5/805± 30/97 بود. شانس غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان دارای 1 تا 2 فرزند نسبت به زنان بدون فرزند (25 برابر)، زنان 3 تا 5 فرزند در مقایسه با زنان بدون فرزند (7/7 برابر)، وضعیت مالی متوسط نسبت به وضعیت مالی ضعیف (9 برابر)، وضعیت مالی خوب در مقایسه با وضعیت مالی ضعیف (23 برابر)، با افزایش یک نمره آگاهی خوب (1/4 برابر) و با افزایش یک نمره نگرش (1/08 برابر) بیشتر بود.

نتیجه گیری

جهت افزایش جذب غربالگری سرطان رحم در زنان باید مجموعه ای از عوامل درون فردی و بین فردی را در نظر گرفت. لزوم استفاده از روش های آموزشی مناسب و ارزان برای ارتقای آگاهی و تقویت نگرش مثبت زنان جامعه درباره سرطان گردن رحم و روش های پیشگیری از آن توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
360 تا 375
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564369 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!