تحلیل کنش های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی براساس نظریه جان سرل با تاکید بر بیانات سال های 1348 -1357

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی کنش های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی در بیانات سال های 1348-1357 براساس نظریه کنش گفتاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بیشترین کنش های گفتاری مستقیم در استنادات امام خمینی 63 مورد از 130 مورد (48.46 درصد) مربوط به کنش ترغیبی، کنش های گفتاری اظهاری به تعداد 55 مورد (42.30 درصد) و کنش گفتاری تعهدی 11 مورد (8.46 درصد) بود. کنش های عاطفی تنها یک مورد مشاهده شد (0.76درصد) و کنش اعلامی هیچ موردی از کنش گفتارها را به خود اختصاص نداده بود. همچنین کنش های گفتاری غیرمستقیم در استنادات امام خمینی با بیشترین بسامد، مربوط به کنش گفتاری تشویقی و ترغیبی است؛ این امر نشان دهنده آن است که امام خمینی از اواخر دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند عوام و خواص را به قیام و انقلاب ترغیب نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564390 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!