پیش بینی نشاط معنوی بر مبنای سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی در دانشجویان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

نشاط یکی از انواع هیجان های مثبت است که دارای کارکردهای متعددی در زندگی انسان در ابعاد مختلف است. نشاط معنوی یکی از انواع نشاط است که در دهه های اخیر و با توجه به افزایش توجه به بعد معنویت در زندگی مورد توجه محققان قرار گرفته است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نشاط معنوی بر مبنای سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از کلیه ی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. از این جامعه تعداد 360 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای    انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک، مقیاس نشاط معنوی (چیریان و افروز، 1395)، پرسشنامه سلامت معنوی (دلمن و فری، 2004)، پرسشنامه تامل بر پروژه ی زندگی (دای فابیو و همکاران، 2019) و پرسشنامه رشد مسیرشغلی (کرید و پتون، 2004) بود. داده ها با استفاده از محاسبه شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام) تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج این پژوهش نشان داد که بین نشاط معنوی، سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیر شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی در مجموع 40 درصد از واریانس نشاط معنوی را تبیین می کنند (05/0>P).

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که سلامت معنوی، تامل بر پروژه ی زندگی و رشد مسیرشغلی پیش بینی کننده ی نشاط معنوی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!