معرفه ماهیه المدعین الزائفین فی القرون الوسطی من تاریخ إیران (القرنان 4-9ق)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحظی قضیه المدعین الزایفین وعلی وجه التحدید طبیعتهم باهمیه کبیره فی فهم تاریخ تطورات إیران. وفی هذا الإطار فان الدراسه هذه واعتمادا منها علی الاسلوب الوصفی التحلیلی وبإثارتها سوال جوهری مفاده ما هی طبیعه المدعین الزایفین للنبوه والإمامه والمهدویه فی القرون الوسطی لتاریخ إیران (القرن الرابع حتی التاسع للهجره)، وصلت إلی نتیجه تفید بان جغرافیه إیران المترامیه الاطراف فی القرون الوسطی الإسلامیه وعراق العرب وعراق العجم وخراسان الکبیر، کانت فی المقام الاول منشا المدعین الزایفین والداعمین لهم وهذا الامر یعود إلی الارضیه والظروف السیاسیه والاجتماعیه والاقتصادیه السایده علی تلک المناطق. ان المدعین الزایفین ینتمون إلی التجمعات الحضریه اولا ثم إلی التجمعات القرویه وذلک فی جانب اصلهم الاجتماعی، وهذا الامر یمکن تحلیله من منظار التعارض بین الاضلاع الثلاثه وهی المدینه والقریه والعشایر. اضف إلی هذا فان حکم النسیج القبایلی-العشایری للسلطه علی قسم کبیر من تاریخ تلک القرون کان بمقدوره ان یترک تاثیره علی طبیعه المدعین الحضریین والقرویین واتباعهم- إلی جانب الإمکانیات والقدرات الفکریه للتجمعات الحضریه والقرویه -. فی الجانب الطبقی والمهنی فان المدعین الزایفین کانوا ینتمون فی المقام الاول إلی العلماء وخاصه علماء الطوایف الدینیه ثم إلی الطبقات الاخری فی المجتمع مثل القضاه والحکام وکذلک بعض الطبقات العامه، وخرجوا من رحم تلک الطبقات. اما القاعده الاجتماعیه ولما کانت تمتلک القدرات العامه فإنها کانت تسیطر علی الامور والتوجیه الدینی والفکری للعامه والمجتمع الإیرانی فی القرون الوسطی من تاریخ إیران.

زبان:
عربی
صفحات:
109 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2565064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!