الغدیر فی کتب علماء الاندلس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یعد تبیین موضوع الغدیر اهم حدث شهدته الساحه الشیعیه ورمزا التشیع، لدی علماء الاندلس کاقصی غرب العالم الإسلامی والنقطه الناییه من هذا العالم المترامی الاطراف، فکانت له اهمیه بالغه. تسعی هذه الدراسه ان ترد علی سوال حول موضع هولاء العلماء تجاه الغدیر وترصد الاسباب التی تجعل آراء هولاء العلماء مختلفه عن غیرهم وترصد اوجه التمایز بین آراءهم وآراء غیرهم تجاه الموضوع. لقد اعتمدت الدراسه علی المنهجیه الوصفیه التحلیلیه وبالنظر إلی المعطیات التاریخیه، لکی تبین ان علماء الاندلس کانوا تحت وطاه تیارات سیاسیه وثقافیه وطایفیه علی وجه خاص، ولهذا کانت لهم آراء مختلفه تجاه الموضوع. لکن اهملت جماعه هذا الامر ولم توله الاهمیه اللازمه وجماعه اخری لم تهتم بالامر واکتفت بتببن الحدیث الشهیر «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» من دون الإهتمام بمضمونه وما یحمله من دلالات. لکن جماعه اخری اولت له إهتماما کبیرا وتناولته بعقیده وإیمان.

زبان:
عربی
صفحات:
133 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2565065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!