اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو شهر شیراز بود.

روش شناسی پژوهش: 

طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دو شهر شیراز خواهد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله انتخاب شد، به این نحو که از میان دبیرستان های آن ناحیه یک مدرسه انتخاب و از آن مدرسه به طور تصادفی دو کلاس تعیین و به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. این افراد از طریق توزیع پرسشنامه تاب آوری تحصیلی سامویلز و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش از شاخص های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و شاخص های آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

یافته ها

بین تاب آوری تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین سلامت روان گروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد که آموزش شناختی رفتاری بر تاب آوری تحصیلی تاثیر مثبت معنادار دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس گویای آن است که آموزش شناختی رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان موثر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2565803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!