بررسی تاثیر استفاده از متیل سلولز و کاراگینان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی ناگت مرغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

محصولات سوخاری بر پایه گوشت مرغ، یکی از پرمصرف ترین محصولات غذایی آماده مصرف هستند.  باتوجه به اهمیت ویژگی های حسی و بافتی این محصولات در پذیرش آنها از سوی مصرف کنندگان و اثرگذاری هیدروکلوییدها بر ویژگی های مذکور، هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از متیل سلولز و کاراگینان بر ویژگی های بافتی، فیزیکوشیمیایی و حسی ناگت مرغ بود.

مواد و روش ها

این پژوهش در قالب طراحی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح متیل سلولز، (0، 1/0 و 5/0درصد) و شش سطح کاراگینان (0، 25/0، 5/0 ،1، 25/1 و 5/1 درصد) طراحی و با 3 تکرار اجرا شد. در این مطالعه آزمون های تعیین ویژگی های فیزیکو شیمیایی، میزان آب تراوش یافته، آزمون های میکروبی، میزان چسبندگی پوشش ناگت مرغ، ویژگی های بافتی، رنگ سنجی و ارزیابی حسی ناگت های مرغ انجام شد.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزودن کاراگینان و متیل سلولز در مقادیر مورد استفاده در این پژوهش باعث افزایش رطوبت و کاهش مقدار چربی در ناگت مرغ شد. نمونه شماره 18 (5/0 درصد متیل سلولز و 5/1 درصد کاراگینان) که دارای بیشترین مقدار رطوبت و کمترین چربی بود در مطلوبیت کلی سنجیده شده توسط ارزیاب ها با بیشترین امتیاز ارزیابی شد. همچنین مشخص شد تطبیق مناسبی بین داده های ارزیابی حسی تیمارها و داده های آنالیز بافت وجود داشت.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از کاراگینان و متیل سلولز در مقادیر مناسب، در ناگت مرغ، می تواند نمونه هایی با آب داری و مطلوبیت بافت بیشتر تولید کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2566053 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!