بررسی اثر چغندر علوفه ایی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون بره های نر پرواری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چغندر علوفه ایی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون بره های نر پرواری بود. 32 راس بره نر پرواری با وزن اولیه 0/25± 28/05 کیلوگرم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار بلوک بمدت 84 روز با جیره های آزمایشی شامل شاهد (صفر)، 10، 20 و 30 درصد چغندر علوفه ای با نسبت 60 درصد کنسانتره و 40 درصد علوفه به صورت کاملا مخلوط تهیه و دو بار در روز تعلیف شدند. در طول دوره آزمایش اختلاف معنی داری در وزن بره ها در گروه شاهد و گروه هایی که سطوح مختلف چغندر علوفه ای در جیره آنها استفاده شده بود مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در افزایش وزن روزانه در میان همه گروه ها بجز بره هایی که با جیره حاوی 20 درصد چغندر علوفه ای تغذیه شدند، وجود نداشت. در گروهی که 30 درصد چغندر علوفه ای دریافت کرده بود خوراک مصرفی در روز نسبت به سایر گروه ها کمترین بود (P<0.05). ضریب تبدیل خوراک در بین گروه های آزمایشی تفاوتی معنی داری نداشت. تفاوتی در وزن کشتار بره ها، وزن بدن بدون محتویات دستگاه گوارش، وزن لاشه گرم و سرد، فراسنجه های لاشه و همچنین افت لاشه در بین گروه های مختلف مشاهده نشد (P>0.05). تیمارهای آزمایشی اثری بر صفات بیوشیمیایی خون نداشتند، اما مصرف چغندر علوفه ای باعث افزایش غلظت هموگلوبین خون شد (P<0.05). بر اساس نتایج حاصل، از چغندر علوفه ای تا 30 درصد بدون تاثیر منفی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خون در جیره بره های پرواری می توان استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2566200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!