مقایسه برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی، مورد مطالعه (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

این مطالعه به منظور مقایسه عملکرد برنامه آموزشی مرحله فیزیوپاتولوژی به شیوه کورسی و برنامه ملی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

روش کار

مطالعه حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی - مقطعی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان ورودی 1396 به تعداد 275 نفر (که تعداد 135 نفر به شیوه کورسی و تعداد 140 نفر نیز به شیوه برنامه ملی پزشکی) می باشند. روش نمونه گیری، سرشماری می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج

بررسی میانگین پاسخ ها نشان می دهد معدل مقطع فیزیوپاتولوژی در گروه برنامه ترمی با شیوه ی کورسی 36/2±99/15 و معدل ترمی با شیوه برنامه ملی پزشکی، 14/1±70/16 به دست آمده است که حاکی از آن است که میانگین معدل ترمی برنامه ملی پزشکی نسبت به برنامه کورسی بالاتر است.

نتیجه گیری

با ارزیابی نمرات می توان چنین نتیجه گیری کرد که تغییر برنامه درسی مقطع فیزیوپاتولوژی از برنامه کورسی به برنامه ملی پزشکی، به جهت بهبود نسبی عملکرد تحصیلی دانشجویان که معدل آنها نسبت به برنامه ی کورسی بالاتر شده است می تواند به عنوان رویکرد مناسبی در جهت بهبود روند آموزش پزشکی مد نظر قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2566208 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!