بررسی تاثیر حشره کشی سه سویه باکتری محرک رشد گیاهی از گروه سودوموناس در کنترل بید آرد Anagasta keuhniella و تاثیر لاروهای بیمار روی فرایند انتخاب میزبان زنبور پارازیتوئید Habrabracon hebetor

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
باکتری های سودوموناس دارای گونه های بسیار زیادی بوده که دارای خصوصیات مختلف می باشند. برخی از گونه های این جنس به عنوان باکتری های محرک رشد گیاهی شناخته می شوند. به تازگی توانایی این باکتری ها در کنترل حشرات آفت شناخته شده است. در این مطالعه تاثیرات کشندگی سه سویه Pseudomonas protegens CHA0، P. soli VF16 و P. persica VKh13 روی تخم و لارو شب پره بید آرد Anagasta keuhniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) به عنوان یک آفت مهم انباری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، سوسپانسیونی از سویه های یاد شده در دو غلظت با چگالی نوری 2/0 و 5/0 OD در طول موج 600 نانومتر تهیه شد. لاروهای سن پنجم و تخم های شب پره بید آرد توسط سوسپانسیون های تهیه شده مایه زنی شدند و درصد تلفات آنها 24 ساعت پس از تیمار ثبت شد. بررسی های آماری نشان داد که سویه P. protegens CHA0 دارای بیشترین اثر کشندگی بر روی لارو بید آرد است (16/79 درصد) و سویه P. soli VF16 (15/64 درصد) در جایگاه بعد قرار گرفت. همچنین، مشخص شد سویه P. persica VKh13 فاقد اثر حشره کشی بود. میزان اثربخشی این سویه ها در غلظت 5/0 OD به صورت معنی داری بیشتر از غلظت 2/0 OD ارزیابی شد. تفاوت معنی داری بین حساسیت لاروها و تخم های این حشره نسبت به سویه های مختلف مورد بررسی در این تحقیق مشاهده نشد. بیشترین ماهیت کشندگی در کاربرد غلظت 5/0 OD سویه P. protegens CHA0 روی لاروهای این آفت مشاهده شد. نتایج بویایی سنجی نشان داد زنبورهای پارازیتویید ماده Habrabracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) از بوی لاروهای تیمار شده توسط هر سه سویه به صورت معنی داری اجتناب می کنند. از نتایج این تحقیق برای توسعه برنامه کنترل میکروبی این آفت می توان استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2567598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!