کاربرد هیدروژل آلژینات برای ریزپوشانی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی عصاره گیاه شوید کوهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گیاه شوید (Grammosciadium Platycarpum Boiss) متعلق به خانواده Apiaceae منبع غنی از ترکیبات فنولی و فلاونوییدی است که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. آنتی اکسیدان های موجود در رژیم غذایی به لحاظ محافظت بدن در مقابل استرس اکسیداتیو و حفظ سلامت، حایز اهمیت هستند. هدف از این پژوهش استخراج و ریزپوشانی ترکیبات فنولی و فلاونوییدی گیاه شوید کوهی در هیدروژل آلژینات سدیم بود. در این پژوهش ابتدا ترکیبات فنولی و فلاونوییدی از عصاره گیاه شوید کوهی استخراج و سپس جهت ریزپوشانی، در سه غلظت 1، 2 و 3 درصد به همراه آلژینات سدیم با سه غلظت 1.5 ، 2 و 3 درصد استفاده گردید. در مرحله بعد، فعالیت آنتی اکسیدانی (آنتی اکسیدانی کل، ظرفیت مهار رادیکال آزادDPPH ، مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل، قدرت احیاکنندگی)، بارگیری ترکیبات فنولی عصاره گیاه شوید کوهی در هیدروژل آلژینات، بازده ریزپوشانی، خصوصیات ساختاری ماده ی ریزپوشانی شده از قبیل ساختار شیمیایی با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و قابلیت حفظ ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی فرآورده طی 30 روز نگهداری در شرایط محیطی مختلف (نور و تاریکی، دمای 25 درجه سانتی گراد و یخچال 4-7 درجه سانتی-گراد) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی بیشترین به بازده ریزپوشانی بالایی در 75 درصد بدست آمد. نتایج وجود تفاوت معنی داری (05/0>P) در قابلیت حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی در برابر شرایط محیطی، برای هیدروژل های حاوی مقادیر مختلف عصاره در طول 30 روز نگهداری نشان داد. مشابه نتایج بدست آمده در رابطه با قابلیت حفظ ترکیبات فنولی طی زمان نگهداری برای هیدروژل های حاوی عصاره، بیشترین میزان حفظ خاصیت آنتی اکسیدانی کل، مهار رادیکال آزاد DPPH، مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل و قدرت احیاکنندگی در شرایط نگهداری مختلف، برای هیدروژل های حاوی عصاره 2 درصد مشاهده شد. بیشترین کاهش در خاصیت آنتی اکسیدانی برای هیدروژل های آلژینات حاوی عصاره 1 درصد در شرایط نور مصنوعی مشاهده شد که مشابه نتایج بدست آمده در رابطه با تخریب ترکیبات فنولی آن ها در همین شرایط بود. . قابلیت حفظ خاصیت آنتی اکسیدانی کل در شرایط نورمصنوعی حدود 18/ 55 درصد و در شرایط تاریکی حدود 15/74 درصد مشاهده شد. میزان مهار رادیکال آزاد DPPH در شرایط نور مصنوعی حدود 42/36 درصد و در شرایط تاریکی حدود 15/84 درصد مشاهده شد. میزان مهار رادیکال OH در شرایط نور مصنوعی حدود 11/44 درصد و در شرایط تاریکی حدود 34/68 درصد مشاهده شد. میزان قدرت احیا در شرایط نورمصنوعی حدود 53/63 درصد و در شرایط تاریکی حدود 83/75 درصد مشاهده شد. در این پژوهش مشخص گردید که آلژینات 2 درصد حاوی عصاره 2 درصد بهترین ریزپوشانی را داشته و در طول مدت نگهداری بالاترین میزان حفظ ترکیبات فنولی، خاصیت آنتی-اکسیدانی و مهار رادیکالی را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2567761 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!