تاثیر تمرینات شنا بر مقاومت به انسولین و بیان ژن های ادیپونکتین و APPL-1 کبد به دنبال القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک موش های صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال اندوکرین شایع در زنان است که با مقاومت به انسولین (IR) ارتباط دارد. فاکتورهایی چون ادیپونکتین و APPL-1 در سیگنالینگ IR نقش دارند که تحت تاثیر ورزش قرار می گیرند. مطالعه حاضر هدف تاثیر تمرینات شنا بر مقاومت به انسولین و بیان ژن های ادیپونکتین و APPL-1 کبد به دنبال القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک موش های صحرایی انجام شد.

روش کار

این مطالعه نیمه تجربی در سال 1400 36 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار انجام شد. موش ها در 6 گروه قرار گرفتند. تمرین شنا در گروه مداخله تمرینی (6 و 8 هفته/ 5 روز در هفته، هر جلسه 60 دقیقه و تغییر سرعت جریان آب از 715 لیتر در دقیقه) انجام شد. 24 ساعت بعد از قربانی شدن موش ها، میزان IR، بیان ژن های ادیپونکتین و APPL1 از بافت کبد اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه22) و آزمون تحلیل واریانس دوراهه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

اجرای 6 هفته تمرین بر سطوح سرمی IR (001/0=p) و بیان ژن ادیپونکتین (004/0=p) اثر معناداری داشت، در حالی که میزان بیان ژن APPL-1 (433/0=p) تاثیر معناداری نداشت. همچنین 8 هفته تمرین بر میزان IR (001/0=p) و بیان ژن های APPL-1 (001/0=p) و ادیپونکتین (001/0=p) تاثیر معناداری داشت.

نتیجه گیری

تمرینات شنا می تواند منجر به تغییرات معنی دار در سطوح سرمی IR، بیان ژن های ادیپونکتین و APPL1 شود. به نظر می رسد 8 هفته تمرین شنا با بهبود بیشتر در مسیر متابولیکی می تواند اثرات مثبتی در بیماران PCOS داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2568968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!